Home    Reiki    Reiki cursus    Reiki behandeling    Kosten Reiki    Inschrijving cursus    Agenda    Contact    

Algemene voorwaarden
Reikipraktijk “Reiki master Adriaan Biesheuvel”

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle
behandelingen/cursussen tussen Reikipraktijk “Reiki master Adriaan Biesheuvel”
(verder te noemen de praktijk) en de cliënt/cursist.

Aanmelden/aansprakelijkheid
Aanmelden voor een Reikicursus/-behandeling geschiedt na telefonische
of persoonlijke aanmelding of via het e-mail adres vermeld op de website.
Met uw aanmelding verklaart u akkoord te gaan met het feit dat u op de
hoogte bent dat de heen en terugreis, evenals de deelname aan een
Reikicursus/-behandeling geheel voor eigen risico is.
Evenals het oplopen van lichamelijk/geestelijk letsel als gevolg
van deelname aan een Reikicursus/-behandeling.
De praktijk is van elke vorm van aansprakelijkheid uitgesloten.

Gezondheid
Wanneer u onder behandeling bent bij een arts vanwege een ernstige ziekte
of psychiatrische stoornis of hiervan in het verleden sprake was,
dient uw behandelend arts/specialist of uzelf voor aanvang van
deelname aan een Reikicursus/-behandeling de praktijk hiervan
op de hoogte te brengen. Aanmelding geschiedt in overleg met de
behandelend arts/specialist.
Tevens is het u bekend dat er in het kader van een Reikicursus/-behandeling
geen medische diagnose zal worden gesteld of therapie in medische zin
voorgeschreven of toegepast zal worden.

Annulering
De praktijk behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren bij
onvoldoende deelname. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan
z.s.m. bericht, waarna hun verplichtingen vervallen.
In overleg kan de inschrijving verplaatst worden naar een volgende cursus.

Betaling van de behandeling

Artikel 1
Alle behandelingen die uitgevoerd worden dienen in de eerste instantie
contant afgerekend te worden.
Mocht er niet contant afgerekend kunnen worden dan gelden de algemene
voorwaarden (artikel 3 t/m 7).

Artikel 2
- Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor aanvang van de
behandeling geannuleerd worden.
- De annulering dient telefonisch gedaan te worden met duidelijke
vermelding van naam, de datum van de afspraak en het telefoonnummer.
- Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de
afspraak is de praktijk gerechtigd de gereserveerde tijd aan de
cliënt in rekening te brengen. Dit geldt ook in geval van ziekte.

Artikel 3
Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na
factuurdatum heeft betaald, wordt een eerste betalingsherinnering verzonden,
kosten €5,- De cliënt is in verzuim zonder dat daartoe een nadere
ingebrekestelling is vereist en de praktijk kan zonodig rente in
rekening brengen van 1% per maand of een gedeelte van een maand
over de hoofdsom zolang de cliënt/cursist in gebreke
blijft aan haar/zijn verplichtingen te voldoen.

Artikel 4
Bij het niet betalen binnen 30 dagen na factuurdatum kan de praktijk de
cliënt/cursist een betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden
van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van € 10,- aan de
cliënt/cursist in rekening gebracht.

Artikel 5
Voldoet de cliënt/cursist binnen 14 dagen na de datum van de
tweede betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichting dan is de praktijk
zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel
door derden te laten uitvoeren.

Artikel 6
Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met invordering van de
gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt/cursist. De
buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgelegd op tenminste 15% van
de hoofdsom met een minimum van € 25,-

Artikel 7
Bij betalingsachterstand is de praktijk gerechtigd -tenzij de behandeling zich
hiertegen verzet -verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan haar/zijn
betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Betaling van cursussen

Artikel 1a
Voor het volgen van cursussen en workshops krijgt u bij inschrijving ter bevestiging,
via de mail, een factuur met het te betalen bedrag.

Artikel 2a
Bij annuleringen voor een cursus Reiki, ongeacht welke cursus dit is,
wordt tot 3 weken voor aanvang van de cursus niets in rekening gebracht .
Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de cursus wordt 50% in rekening gebracht .
Bij 1 week of korter voor aanvang van de cursus wordt 100% in rekening gebracht.

Artikel 3a
De door de praktijk aan de cliënt in rekening gebrachte kosten voor de
cursus dienen door de cursist uiterlijk 4 weken voor aanvang van de cursus te worden voldaan.
Artikel 4a
Bij het niet tijdig afmelden na inschrijving van een cursus, treden automatisch
de voorwaarden van artikel 3 t/m 7 in werking.

Geheimhouding
De praktijk hanteert een geheimhouding code en zal niet zonder uw
toestemming informatie doorgeven aan derden (ook geen e-mail adres, telefoon
of mobiel nummer)

Het Nederlandse recht is  hierop van toepassing.

 

 


Copyright by HiaOnlinePrive beleidAlgemene voorwaarde